اثرآنتي باكتريال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوس دريك مدل غذايی در دماي ۴ درجه سانتیگراد

اثرآنتي باكتريال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوس دريك مدل غذايی در دماي 4 درجه سانتیگراد

اثرآنتي باكتريال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوس دريك مدل غذايی در دماي ۴ درجه سانتیگراد

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۱۱
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
در این بررسی که از نوع مطالعات مداخله ای بود، اثر عصاره متانولی چوچاق(Eryngium Caeruleum) % در غلظت های ۵ و ۰۱ % بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در پنیرسویا)توفو( که به هرگرم آن ۱۰۶ سلول باکتری اضافه شده بود، در دمای ۴درجه سانتیگراد و در یک دوره زمانی ۱۵ روزه مطالعه شد.گیاه چوچاق از ارتفاعات جواهرده، منطقه ای ییلاقی در شهرستان رامسر جمع آوری شد. عصاره متانولی چوچاق از خیساندن چوچاق خشک شده در…